Vedtægter for Bælum Sangkor

 

Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er: “BÆLUM SANGKOR”, i det følgende kaldet "Koret”

Bælum Sangkor har hjemsted i Rebild Kommune og er tilknyttet landsforeningen Danske Folkekor.

Foreningens formål er at undervise i, udøve og udbrede kendskab til flerstemmig kormusik

 

Foreningens medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der har interesse i at medvirke til foreningens formål.

 

Korets medlemmer har mødepligt til de ugentlige prøver. I tilfælde af forfald skal meddeles afbud efter regler fastsat af bestyrelsen.

 

Korets medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

Udtrædelse at foreningen skal meddeles bestyrelsen.

 

Korets bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges blandt de aktive medlemmer (sangerne) på den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med: Formand, kasserer, sekretær og nodearkivar. Nodearkivaren kan evt. vælges udenfor bestyrelsen.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem i utide må udtræde af bestyrelsen, indkaldes den ene suppleant. Suppleanten er medlem af bestyrelsen resten af den tid, som det udtrædende medlem var valgt. Bestyrelsen foretager efter indtrædelse af suppleant en ny konstituering.

 

Bestyrelsen har den administrative ledelse af Bælum Sangkor herunder ansvar for økonomi og medlemstilgang.

 

Desuden skal bestyrelsen: Samarbejde med dirigenten om løsning af opgaver til gavn og glæde for koret og dets medlemmer, forestå praktiske opgaver ved koncerter mv. og samarbejde med andre kor i området.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis fire medlemmer er mødt.

 

Valg af bestyrelse og revisor

Alle medlemmer vælges for en periode af 2 år.

I ulige årstal afgår 2 medlemmer, i lige årstal afgår 3 medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter for eet år.

Der vælges 1 revisor for eet år.

Der vælges 1 revisorsuppleant for eet år.

 

Dirigenten

Dirigenten ansættes af bestyrelsen.

 

Dirigenten deltager i bestyrelsesmøder.

Dirigenten har det overordnede ansvar for repertoirevalg og tilrettelæggelse af undervisning/instruktion med et vist hensyn til forslag, der kan fremsættes af et hvert medlem af koret.

 

Dirigenten tilrettelægger i øvrigt undervisning/instruktion i et vist samarbejde med bestyrelsen og deltager i samarbejdet med områdets øvrige kor efter aftale med bestyrelsen.

 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamling skal dog varsles 2 sangaftener(2 uger) før afholdelse ved bekendtgørelse pâ kor-aften.

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg at ordstyrer

2. Formandens beretning

3. Dirigenten har ordet

4. Fremlæggelse af regnskab og budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg at bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

8. Valg at revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.

 

Beslutninger, herunder beslutninger om vedtægtsændringer, træffes ved almindeligt flertal og protokolleres.

 

Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 ugers varsel indkaldes af:

1. Korets dirigent

2. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

3. 1/3 at foreningens medlemmer

 

Opløsning at foreningen

Foreningens opløsning skal afgøres af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum.

Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for foreningens opløsning. Samtidig træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse at korets midler, såvel kontante beholdninger som nodemateriale. Midlerne kan kun anvendes til almennyttige kulturelle formål indenfor amatørkorvirksomhed og bør fortrinsvis overlades til Nordjyske Folkekor (kredsforening af Danske Folkekor), hvis dette ikke er åbenlyst urimeligt og/eller umuligt.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 5/3-2007

 

Comments